Füzesabony Város honlapja

Szervezetfejlesztés Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Szervezetfejlesztés
Projekt - oktatás
Határozat
Összefoglaló
Minden oldal
Füzesabony Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (továbbiakban: ÁROP) keretében pályázatot nyújtott be


Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése


címen, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség - mint támogató döntése alapján - nyertes pályázat lett és vissza nem térítendő támogatásban részesült.A megvalósítás helyszíne: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.
A projekt megvalósítás kezdete: 2009.06.15.
A projekt megvalósítás tervezett befejezése:    
2010.12.15.
A projekt összköltsége: 21 657 975 Ft
A támogatás összege és mértéke: 19 925 337 Ft, 92%
Projekt rövid összefoglalója:

Célunk a hivatal működési hatékonyságának javításával a nyújtott szolgáltatások állampolgár-központúságának növelése, az önkormányzati fejlesztések fenntarthatósági feltételeinek javítása és az erőforrás-felhasználás optimalizálásával, valamint intézményfenntartóként a jó gazda szemlélet meghonosítása a költséghatékony működés érdekében. A projekt radikális változást ígér a szolgáltatási minőség, a döntési folyamatok, az ügyfélközpontúság, a költségvetési tervezés és a partnerség területén.


NFÜ-logo

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

VÁTI-logo

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. (VÁTI Nonprofit Kft.)

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.A szervezetfejlesztés Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2/A-2008-0154 jelű pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt.2010. november 08.


2010. november 10.


2010. november 15.


2010. november 16.


2010. november 18.Kapcsolódó anyag:

icon Oktatási terv (625 kB)


Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 27-i nyilvános ülésén hozott határozata:


80/2010.(X.27.)  Képviselő-testületi határozat

 

Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Füzesabony Város Önkormányzata 3/1991.(III.26) rendeletének (SZMSZ) 2. sz. függelékét Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét (továbbiakban: Ügyrend) az alábbiak szerint módosítja, illetve kiegészíti:

I.              A szervezeti átalakítás vonatkozásában:

Az Ügyrend II. fejezete a következők szerint módosul:

„II. fejezet
A Hivatal szervezeti felépítése

A Hivatal szervezetének a vezetője a jegyző. A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából az alábbi szervezeti egységekre tagozódik:

/1/ Szervezési és Humán Iroda, amelyet az aljegyző vezet

Az iroda az alábbiak szerint tagozódik:
a)    Szervezési Csoport
b)    Szociális Csoport
c)    Közművelődési és Oktatási Csoport

/2/  Jogi és Igazgatási Iroda

Az iroda az alábbiak szerint tagozódik:
a)    Jogi és Igazgatási Csoport
b)    Építéshatósági Csoport

/3/  Gazdálkodási Iroda

Az iroda az alábbiak szerint tagozódik:
a)    Költségvetési és Ellátási Csoport
b)    Könyvelési Csoport
c)    Adócsoport

/4/ Városfejlesztési Iroda

/5/  Gyámhivatal

Gyámhivatalon belül működnek a hivatásos gondnokok.

/6/  Okmányiroda”

IV. Fejezet

A testületi döntések elkészítése és végrehajtása. A bizottságok és a közreműködő irodák megjelölése az alábbiak szerint módosul:

-    Ügyrendi Bizottság (Szervezési és Humán Iroda, Jogi és Igazgatási Iroda)
-    Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság (Gazdálkodási és Városfejlesztési Iroda)
-    Oktatási Kulturális és Sport Bizottság (Szervezési és Humán Iroda)
-    Szociális és Egészségügyi Bizottság (Szervezési és Humán Iroda)

V./B

A belső szervezeti egységek feladatköre

Az Ügyrend V/B fejezet 1. d) pontja az alábbi szerint módosul:

d) a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottság, Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság munkájának előkészítését, szervezését, döntéseinek formába öntéséért és kihirdetéséért felelős
„f) az ügyfélszolgálati feladatokat.”

Az Ügyrend V/B. fejezet 2. pont az alábbi m, n alpontokkal egészül ki:
„m) a körzetközponti elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat,”.

„n) a közterület-foglalási és használati feladatokat.”

Az Ügyrend V/B. fejezet 4. pontja a következők szerint módosul:

„/4/ Városfejlesztési Iroda

Ellátja:

a) az útépítési, útfelügyeleti, közlekedési, vízvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, földügyi feladatokat,
b)   az önkormányzati törzsvagyon működésével és igazgatásával kapcsolatos feladatokat /önkormányzati ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás, értékesítés, gyarapítás/,
c)   az Európai Uniós és egyéb pályázatok elkészítésében, végrehajtásában való közreműködést.”

VI./C fejezet

Az Ügyrend VI/C fejezet ötödik francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„- Városfejlesztési Irodavezető, településfejlesztési szakmérnök


II.           A szervezeti folyamatok fejlesztése vonatkozásában:

Az Ügyrend III. fejezet 2. pont ötödik francia bekezdése (Meghatározza a feladatok végrehajtásának idejét, módját, ütemét) a következő szövegrésszel egészül ki:

„Ennek keretében kinevezi a projektek vezetőit és tagjait.”

Az Ügyrend III. fejezet 3. pont utolsó francia bekezdése (Szükség szerint együttműködnek a társ szervezeti egységek vezetőivel) a következő szövegrésszel egészül ki:

„Ennek keretében gondoskodnak a projektek végrehajtásáról a szervezeti egységet érintő projektrészek tekintetében. Segítik és támogatják a szervezeti egységtől kinevezett projektvezetők és projekttagok munkáját.”

Az Ügyrend VI/A. fejezete a következő szövegrésszel egészül ki:

„- A jegyző által kinevezett projektvezetők a projekttagoknak a projektet érintő feladatok tekintetében utasítást adhatnak, annak végrehajtásáról információt kérhetnek, a projekttag szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett.”

Határidő:  
2010. november 1.
V/B. fejezet f./ pontja esetében: 2010. december 31.
Felelős: Gulyás László polgármester
Dr. Kovács Csaba jegyző

 

 

 

Kapcsolódó anyagok:


icon Határozatok -  2010.10.27. (125.06 kB)
icon Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrájának jellemzése (930.32 kB)
icon Projektzáró prezentáció (227.51 kB)
icon Zárójelentés (131.52 kB)
icon Szabályzatok kivonatai (585.81 kB)


Füzesabony Város Polgármesteri Hivatala sikeresen pályázott az ÁROP 2007-1-A-2/A program keretében a "Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése" tárgyú projekt megvalósítására, majd 2009.07.09-én szerződést kötött a projekt kivitelezésére a BidCon Kft-vel. A projekt jelenleg a záró szakaszban van.

A BidCon Kft. a szervezeti struktúra és folyamatok feltérképezését követően a Polgármesteri Hivatal részére előzetes javaslatot tett azon folyamatok korszerűsítésére, amelyek a felmérés alapján véleménye szerint a lehető legnagyobb mértékben járulhatnak hozzá a Hivatal működésének hatékonyabbá tételéhez.

Az előzetes javaslat a következőkre irányult:

1.      a költségvetési tervezési folyamat optimalizálása;

2.      a Képviselő-testületi határozatok és döntések meghozatalát támogató folyamat optimalizálása - az előterjesztések előkészítésétől a határozat végrehajtásáig;

3.      a nem hatósági típusú, több részleget érintő, illetve projekt jellegű feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatok optimalizálása.

Az előzetes javaslat egyeztetése során a Hivatal vezetése egységesen támogatta a fenti fejlesztési területeket. A BidCon Kft javaslata a Képviselő-testületi határozat-hozatal támogatásával kapcsolatban és a projekt jellegű feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatok optimalizálására fogalmaz meg javaslatokat, melynek megvalósítása már 2009-ben elindult, jelenleg pedig záró szakaszban van.

Javaslat a szervezeti átalakításra:

- Új szervezeti egységként javasoljuk kialakítani a Városfejlesztési Irodát, amelynek tevékenysége magában foglal minden, a városfejlesztéshez, beruházásokhoz, és az ezekkel összefüggő beszerzésekhez kapcsolódó funkciót - a pályázatok, a közbeszerzések lebonyolításának koordinálását, projektkoordinációt és adminisztrációt stb. Az irodában a következő pozíciókat javasoljuk létrehozni: 1 fő irodavezető (betöltendő státuszként), a jelenleg a Műszaki Iroda műszaki csoportján dolgozó 2 fő ügyintéző és 1 fő ügykezelő, és 1 fő a Gazdálkodási Irodáról, aki a projektek koordinálásért, elszámolásáért felelős;

- A Műszaki Iroda megszüntetését javasoljuk a következők szerint: az Iroda építéshatósági csoportját javasoljuk a Jogi és Igazgatási Irodához áthelyezni, mivel így a hatósági feladatok jobban áttekinthetőek lesznek, azok szakmai irányítása egységessé válik, az egyéb feladatokat ellátó 3 főt - a műszaki csoport munkatársait - pedig javasoljuk az újonnan létrehozott Városfejlesztési Irodához áthelyezni;

- A Gyámhivatal működését, szervezetét javaslatunk nem érinti, mivel ez projektjellegű feladatokat egyáltalán nem végez, működése a jelenlegi formában megfelelő;

- Az Okmányiroda működését, szervezetét javaslatunk nem érinti, mivel ez projektjellegű feladatokat egyáltalán nem végez, működése a jelenlegi formában megfelelő.

- A Gazdálkodási Iroda jelenleg külön csoportként működő két részlegét, a Költségvetési és az Ellátási csoportot javasoljuk összevonni közös név alatt: Költségvetési és Ellátási Csoportként. Az Iroda szervezetét javaslatunk ezen túlmenően annyiban érinti, hogy az itt működő, kifejezetten projekthez kapcsolódó tevékenységet (pályázati koordináció, elszámolások) végző szerepkört javasoljuk a fent ismertetett Városfejlesztési Irodához áthelyezni, az egységes szakmai felügyelet érdekében.

- A Jogi és Igazgatási Irodán a jogi és igazgatási csoport mellett - a Műszaki Irodától történő áthelyezéssel (ld. fent) - javasoljuk létrehozni az építéshatósági csoportot;

- A Jogi és Igazgatási Irodán működő ügyfélszolgálati munkakört javasoljuk megszüntetni, és az ügyfélszolgálati feladatokat a Szervezési és Humán Iroda szociális csoportjának feladatkörébe utalni. Mivel a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei közötti, illetve a külső partnerekkel történő kapcsolattartással kapcsolatban több negatív visszajelzéssel is találkoztunk a felmérések során, ezért a Szervezési és Humán Irodán ezen túlmenően javasoljuk egy kommunikációs referens munkakör létrehozását, aki a külső szervezetekkel való hatékony kommunikációért, és a belső intézménystruktúrával való kapcsolattartásért felel. Ez a munkakör tehát alkalmas lehet a kommunikációs feladatok ellátására, illetve kapcsolódhat hozzá bizonyos, az iroda sajátosságait érintő feladat, pl. közművelődéssel kapcsolatos feladatkör, vagy a pályázatok kapcsán vállalt esélyegyenlőségi feladatkör megvalósítása;

A dokumentumban javasolt és részletezett folyamatoptimalizálási elképzelések megvalósítása elsősorban a projekt-jellegű feladatokhoz kapcsolódó szervezeti átalakítások előkészítése és bevezetése során okoz többletfeladatokat a Hivatal szervezete számára.

Infrastrukturális, illetve anyagi oldalról a szervezeti átalakítás jelentős ráfordítást nem igényel. A sikeres bevezetést követően a fentiekben már említett hatékonyságot érintő előnyök várhatók a szervezeti átalakítás eredményeképpen, vagyis:

- az egymástól szervezetileg elkülönített hatósági és projektjellegű feladatok hatékonyabban lesznek felügyelhetők,

- a folyamatok egymástól jól elhatárolva, átláthatóan fognak működni,

- az egységes irányítás révén a korábban több szervezeti egység alatt futó, ám egymásra épülő, összefüggő feladatok kevesebb kockázattal, hibalehetőséggel, sikeresebben lesznek megvalósíthatók.

A projekt 5 éves fenntarthatósági követelménnyel jár.

A projekttel összhangban az alábbi álláshelyek kerültek meghirdetésre, majd betöltésre 285 pályázó közül:

1.      Jogi és Igazgatási Irodavezető - Dr.Poczok Szabolcs. Legmagasabb iskolai végzettsége: Jogász. Miskolci Egyetem Állam és jogtudományi Kar 2008-ban végezte. Szakmai tapasztalat: 2009.01.01-től jelenleg is a Füzesabonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozik, igazgatási ügyintéző, majd 2010. március 01-től megbízott jogi és igazgatási irodavezető munkakörben.

2.      Városfejlesztési Irodavezető - Mann Roland. Legmagasabb iskolai végzettsége: Geográfus. Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Terület és településfejlesztő szakirány 2003-ban végzett Szakmai tapasztalat: 2003. szeptember 01-től - 2005.10.02-ig Füzesabonyi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Füzesabony, 2005. október 03-tól Füzesabonyi Polgármesteri Hivatal műszaki iroda ügyintézője, 2010. július 01-től megbízott irodavezető.

3.      Gyámügyi ügyintéző - dr. Borbély Nóra Mária. Legmagasabb iskolai végzettsége: Jogász. Miskolci Egyetem Állam és jogtudományi Kar 2010-ben végezte el cum laude minősítéssel. Az egyetemen rendezett közigazgatási jogi versenyt megnyerte. Szakdolgozat témája a helyi önkormányzatok gazdálkodásának a problémái volt. Szakmai tapasztalat: 2008. augusztus 25-től Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezési és Jogi Főosztályán, majd a Miskolci Városi Bíróságon töltötte szakmai gyakorlatát.

4.      Jogi és Igazgatási ügyintéző - dr. Tomori Róbert. Legmagasabb iskolai végzettsége: Jogász. Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Sárospataki Református Teológiai Akadémia. Oklevelek minősítése: cum laude. Szakmai tapasztalat: 2008. Dr. Pajtók Gábor Ügyvédi Irodánál volt gyakornok, majd 2009-ben az Egri Városi Ügyészségen töltötte gyakornoki idejét. 2008. július 12-től az Egervölgyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalánál dolgozott 2010. augusztus 31-ig.

5.      Egyéb ügyintéző - Fazekas Béla. Legmagasabb iskolai végzettsége: Humánszervező. Pécsi Tudományegyetem Humán szervező szak. Szakmai tapasztalat: Királyegyháza Körjegyzőség 2009. május 01. szociális és igazgatási ügyintéző, 2009.júniustól 2010-ig Polgármesteri Hivatal Okmányirodai feladatok.

6.      Pénzügyi ügyintéző - Bényeiné Gombos Rita. Legmagasabb iskolai végzettsége: pénzügyi ügyintéző adó- és illeték szakon. Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon, jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola Gazdálkodás és menedzsment szakos 2. éves hallgatója. Szakmai tapasztalat. 1999-2008 között IKR Zrt-nél pénzügyi ügyintéző munkakörben dolgozott, 2008. január 15-től a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezeténél gazdasági vezető.

7.      Városfejlesztési ügyintéző - Szűcs Norbert. Legmagasabb iskolai végzettsége: Miskolci Egyetem Terület- és településfejlesztési menedzsment szakirány / terület és településfejlesztő szakértő. Szent István Egyetem Mezőgazdasági és Környezettudományi kar / agrármérnök. Szakmai tapasztalat: 2006. február 1-től Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásánál Vidékfejlesztési menedzsment munkakörben dolgozott.

 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284
Teleki Blanka Általános Iskola
épületének korszerűsítése

EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége

EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban

EFOP 1.5.3-16-2017-00051
Építsünk együtt jövőt!
Közösségerősítés
Füzesabony térségében

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01067
Füzesabony Városi Önkormányzat
ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-4.1.7-16-2017-00142
Új Tér Új Távlatok Új Művelődés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-1
Közös gépbeszerzés
Füzesabony-Szihalom-Dormánd
településekre